bullet-icon-img HỎI ĐÁP VÀ GÓP Ý

1. Tôi có th? ??t hàng trên trang web c?a b?n s? ???c chuy?n ??n m?t ??t n??c khác nhau?

  Do h?i quan nh?t ??nh và h?n ch? v?n chuy?n, ??n hàng xu?t kh?u không th? ???c ??t trên trang web c?a Anh Ph??c. ??n ??t hàng xu?t kh?u bao g?m nh?ng gì ?ang ???c v?n chuy?n ??n m?t lãnh th? khác nh? các vùng lân c?n v?i Vi?t Nam. Xin vui lòng fax ??n ??t hàng này ??n (848) 39 41 34 68 ?? bi?t thêm thông tin. B?n c?ng có th? g?i email ??n ??t hàng c?a b?n

2. Có cách nào ?? tìm hi?u chính xác khi ??n ??t hàng c?a tôi s? ???c phân ph?i?

  Th?t không may, Anh Ph??c là không th? cung c?p th?i gian giao hàng c? th? cho khách hàng c?a chúng tôi. Các khách hàng có Ngày giao hàng c? th? thì giao hàng ???c th?c hi?n t? 8:00 sáng ??n 5:00 chi?u, gi? ??a ph??ng. ??i v?i m?t s? ??n hàng g?p và s? l??ng m?t hàng nhi?u thì giao hàng trong vòng b?n gi?.

3. Tôi mu?n làm NPP c?a công ty Anh Ph??c ? Tây Ninh, vui lòng cho tôi yêu c?u?

  C?m ?n b?n ?ã tin t??ng vào d?ch v? và s?n ph?m c?a chúng tôi.B?n hoàn toàn có th? làm NPP c?a chúng tôi trong khu v?c b?n ?ang kinh doanh. ?? rõ h?n v? chính sách NPP, b?n có th? liên h? tr?c ti?p v?i ??i ng? T? v?n bán hàng ?? ???c t? v?n rõ h?n.
  Chân thành c?m ?n.

4. Chính sách c?a b?n tr? l?i cho các m?c ??t hàng ??c bi?t là gì?

  Chúng tôi yêu c?u khách hàng th?c hi?n l?a ch?n c?a h? r?t c?n th?n. Anh Ph??c ??m b?o r?ng n?u khách hàng không hài lòng v?i ch?t l??ng hay ?i?u ki?n c?a ??n hàng, có th? ???c trao ??i ho?c tr? l?i cho m?t ??n hàng ??y ??.

5. Tôi mu?n mua Gi?y s? d?ng cho V?n phòng c?a công ty v?i s? l??ng l?n, vui lòng cho tôi chính sách Giá t?t.?

  Chào b?n,
  Chúng tôi có ??y ?? các lo?i gi?y s? d?ng cho V?n phòng, dùng cho vi?c In và Photocopy. Vui lòng liên h? qua s? hotline trên web ?? ???c t? v?n thêm và có chính sách giá T?t, h?p d?n.
  Chân thành c?m ?n

michaelhandtasches michaelhandtasches

Câu hỏi

Top