bullet-icon-img News

VISIT WEBSITE - too delicate COMMENTARY

19/01/2017

V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c
Nh?m ?áp l?i s? ?ng h? c?a Quý khách hàng, Công ty V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c xin trân tr?ng thông báo ch??ng trình khuy?n mãi “THAM QUAN WEBSITE – NH?N QUÀ TINH T?” t?i Quý Khách nh? sau:

THÔNG BÁO CH??NG TRÌNH KHUY?N M?I

“THAM QUAN WEBSITE – NH?N QUÀ TINH T?”

L?i ??u tiên, Công ty V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c chân thành c?m ?n Quý khách hàng ?ã tin t??ng và ?ng h? d?ch v? c?a Công ty chúng tôi trong su?t th?i gian qua.   Nh?m ?áp l?i s? ?ng h? c?a Quý khách hàng, Công ty V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c xin trân tr?ng thông báo ch??ng trình khuy?n mãi “THAM QUAN WEBSITE – NH?N QUÀ TINH T?” t?i Quý Khách nh? sau:  
  •  Th?i gian hi?u l?c c?a ch??ng trình: T? ngày 01/10/2013 ??n h?t ngày 31/10/2013
  • ??i t??ng ???c h??ng ch??ng trình: t?t c? các Khách hàng, ng??i tiêu dùng ?ã tín nhi?m và ?ng h? Công ty V?n phòng Ph?m Anh Ph??c trong su?t th?i gian qua.
  • N?i dung ch??ng trình: T?ng ngay B? bút cao c?p Stabilo c?a ??c khi quý khách hàng tham quan và tr? l?i ?úng câu h?i có trên website Anh Ph??c: http://anhphuoc.com.vn
200 ph?n quà m?i tu?n dành cho Quý Khách hàng nhanh tay và tr? l?i chính xác nh?t! Kính chúc Quý khách hàng  S?C KH?E & THÀNH CÔNG.   Chân thành c?m ?n.   Trân tr?ng,
 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Top