bullet-icon-img News

These facts can not anyone teach you

19/01/2017

Nh?ng s? th?t có th? ch?a ai d?y cho b?n

t?p h?c sinh - Ki?n th?c là vô t?n, còn th?i gian ?i h?c thì có h?n. S? có nh?ng th? n?u không tò mò tìm hi?u, b?n s? không bao gi? bi?t ???c. Hãy tìm hi?u th? gi?i xung quanh nhé b?n

Tr?i qua nhi?u n?m ?èn sách, có th? nói m?i ng??i trong chúng ta ?ã h?c ???c không ít ki?n th?c t? tr??ng h?c. Tuy nhiên, tri th?c là vô t?n, còn th?i gian ?i h?c thì có h?n. Do ?ó, s? có nh?ng s? th?t n?u không tò mò tìm hi?u, b?n s? không bao gi? bi?t ???c.

Nh?ng hình ?nh d??i ?ây s? ch?ng minh ?i?u này.

?ây là nh?ng gì th?c s? x?y ra khi bôi kem ch?ng n?ng

N?u b?n c?m th?y hoài nghi v? tác d?ng c?a kem ch?ng n?ng, thì ?ây là nh?ng gì th?c s? x?y ra.

Khi bôi kem ch?ng n?ng, b?n ?ã t?o cho mình m?t l?p màng b?o v? vô hình, giúp h?n ch? ???c tác ??ng c?a tia c?c tím. Khi bôi kem ch?ng n?ng, b?n ?ã t?o cho mình m?t l?p màng b?o v? vô hình, giúp h?n ch? ???c tác ??ng c?a tia c?c tím.

Hình ?nh ???c ghi l?i b?ng máy quay tia UV - ultraviolet camera - m?t thi?t b? cho phép ghi l?i t?t c? nh?ng thay ??i không th? quan sát b?ng m?t th??ng trên da. ???c bi?t, tác ??ng c?a tia c?c tím r?t kinh kh?ng. K? c? khi không nhìn th?y gì, làn da chúng ta v?n ch?u nh?ng t?n h?i khi ti?p xúc v?i ánh M?t tr?i.

Làn da t??ng nh? bình th??ng d??i máy quay tia UV. Làn da t??ng nh? bình th??ng d??i máy quay tia UV.

Bàn tay c?a chúng ta "s?ch" ??n m?c nào sau khi r?a

Chúng ta v?n ???c d?y r?ng ?n xong thì ph?i r?a tay. Tuy nhiên, l?i r?n d?y r?t ?úng ??n này ???c nhi?u ng??i áp d?ng m?t cách máy móc khi r?a r?t qua loa, mà ?ôi khi là... nhúng n??c, lau tay r?i ?i ra.

Và ?ây là nh?ng gì th?c s? x?y ra khi b?n r?a tay. ?? check xem l??ng vi khu?n còn sót l?i trên da sau khi chúng ta r?a tay - ta s? s? d?ng ??n Glo Germ – m?t d?ng kem mô ph?ng vi khu?n trên da. D?ng kem này th??ng ???c các y tá s? d?ng ?? luy?n t?p gi? v? sinh.

Có th? th?y n?u r?a tay qua loa trong 3s nh? hình d??i thì thà không r?a cho xong... Có th? th?y n?u r?a tay qua loa trong 3s nh? hình d??i thì thà không r?a cho xong...

C? ch? ho?t ??ng c?a chi?c ni?ng r?ng

Ni?ng r?ng có th? nói là m?t v? c?u tinh dành cho nh?ng ai không may sinh ra v?i m?t "b? nhá" không ???c ??p cho l?m.

Tuy nhiên, r?t ít ng??i có th? hi?u rõ v? c?u tinh này ho?t ??ng nh? th? nào.

Hình ?nh này s? cho b?n bi?t v? c? ch? ho?t ??ng c?a ni?ng r?ng. Hình ?nh này s? cho b?n bi?t v? c? ch? ho?t ??ng c?a ni?ng r?ng.

Làm th? nào kèn trumpet phát nh?c khi th?i?

B?ng cách ?i?u ch?nh 3 van kèn, ng??i ch?i có th? thay ??i h??ng lu?ng h?i th?i vào, t?o thành các âm thanh khác nhau.

Nhìn th?t d? hi?u ph?i không? Nhìn th?t d? hi?u ph?i không?

Th?c ?n ?i vào c? h?ng s? trông nh? th? này

?ây là nh?ng gì di?n ra khi chúng ta nu?t th?c ?n. Khi nu?t, th?c ph?m s? trôi qua th?c qu?n, xu?ng d? dày và ru?t. Ti?p ?ó, nhu ??ng ru?t (quá trình co bóp c?a ru?t) s? ??a th?c ?n ?i ti?p xu?ng ru?t già, và ??i ch? ch? nhân ?i WC ?? thoát ra ngoài c?ng sau.

Quá trình nu?t này mãnh li?t ??n m?c dù có treo ng??c ng??i, chúng ta v?n làm ???c. Quá trình nu?t này mãnh li?t ??n m?c dù có treo ng??c ng??i, chúng ta v?n làm ???c.

M?i ngày có kho?ng 100.000 chuy?n bay ???c th?c hi?n, và chúng trông nh? th? này

100.000 chuy?n bay m?t ngày, con s? th?t kh?ng khi?p. 100.000 chuy?n bay m?t ngày, con s? th?t kh?ng khi?p.

Trái ??t c?a chúng ta khi so v?i ngôi sao l?n nh?t v? tr?

Trái ??t kh?ng l? c?a chúng ta ch?ng là gì trong v? tr?. So v?i M?t tr?i, chúng ta nh? h?n 1,3 tri?u l?n. Con s? này khi so v?i ngôi sao l?n nh?t trong v? tr? làCanis Major (sao ??i Khuy?n) là 10 tri?u t? l?n.

Trái ??t c?a chúng ta ch?ng là gì trong v? tr? bao la này c?. Trái ??t c?a chúng ta ch?ng là gì trong v? tr? bao la này c?.

G??ng m?t c?a con ng??i hình thành nh? th? nào?

Th?c ch?t, m?t ng??i không t? nhiên xu?t hi?n r?i l?n d?n. Vào nh?ng tháng ??u tiên c?a thai k?, khuôn m?t s? phát tri?n theo t?ng ph?n riêng bi?t và tách r?i, sau ?ó m?i "ghép" l?i nh? trò x?p hình v?y.

Trong ?ó, khu v?c mi?ng ???c "ghép l?i" cu?i cùng, và ?ây c?ng chính là nguyên nhân hình thành nên ???ng nhân trung - ???ng rãnh n?m gi?a m?i và mi?ng c?a chúng ta.

Th?c ch?t, m?t ng??i không t? nhiên xu?t hi?n r?i l?n d?n. Th?c ch?t, m?t ng??i không t? nhiên xu?t hi?n r?i l?n d?n.

Quá trình n? c?a hoa b? công anh

B? công anh có l? ?ã quá n?i ti?ng, nh?t là v?i nh?ng ai ?ã... cày nhuy?n b? truy?n Doraemon. Loài cây thu?c h? cúc này có ??c ?i?m là không h? th? ph?n sau khi ra hoa. Thay vào ?ó, chúng t?o ra các h?t gi?ng vô tính, s? theo gió ?i kh?p th? gian. K?t qu? là cây con gi?ng h?t v? m?t di truy?n v?i cây cha m?.

Toàn b? quá trình Toàn b? quá trình "sinh n?" c?a b? công anh ???c mô t? ng?n g?n trong hình sau.

?ây là cách các loài cây leo t?n t?i và phát tri?n

Các loài cây dây leo nh? ??u... không có m?t c? th? c?ng cáp nh? các cây g? thông th??ng. Thay vào ?ó, chúng s? tìm cách bám vào các v?t c?ng ?? leo cao h?n, h??ng v? phía ngu?n sáng, qua ?ó giúp cây phát tri?n t?t.

Cây dây leo nh? ??u... không có m?t c? th? c?ng cáp nh? các cây g? thông th??ng. Cây dây leo nh? ??u... không có m?t c? th? c?ng cáp nh? các cây g? thông th??ng.

Cách loài chó u?ng n??c ??m b?o ch?a ai bi?t

N?u nhà b?n có nuôi m?t chú chó, ch?c b?n c?ng ch?ng l? gì chuy?n cho chú ?n u?ng n?a: chó ?n u?ng b?ng cách li?m.

Tuy nhiên, n?u nh? quay ch?m l?i quá trình này, ??m b?o b?n s? b?t ng? khi th?y cách loài chó u?ng n??c th?c s? khác hoàn toàn so v?i nh?ng gì chúng ta v?n ngh?.

Loài chó có m?t chi?c l??i quá linh ho?t. Loài chó có m?t chi?c l??i quá linh ho?t.

Loài chó có m?t chi?c l??i quá linh ho?t. Khi u?ng n??c, chúng u?n l??i thành... m?t cái thìa, múc t?ng muôi n??c b? vào mi?ng.

?ây là lý do loài báo là loài thú nhanh nh?t th? gi?i

Cho ??n nay, ch?a có loài thú trên c?n nào có th? ?? ???c v?i loài báo ??m châu Phi v? t?c ?? - lên t?i trên 100km/h.

Tuy nhiên, ch? nhanh thôi là không ??. V?i t?c ?? thu?c hàng kh?ng nh? v?y, báo ??m s? ph?i tìm ra cách gi? th?ng b?ng khi chuy?n h??ng th?t hi?u qu?, vì con m?i c?a chúng ch?c ch?n không ch?y th?ng.

Và báo ??m ?ã làm ???c ?i?u này m?t cách th?t tài tình nh? chi?c ?uôi ho?t ??ng r?t linh ho?t.

Ch?a có loài thú trên c?n nào có th? ?? ???c v?i loài báo ??m châu Phi. Ch?a có loài thú trên c?n nào có th? ?? ???c v?i loài báo ??m châu Phi.

??nh lý Pitago ???c ch?ng minh b?ng "?? h?a"

Trong m?t tam giác vuông, bình ph??ng c?a c?nh huy?n b?ng t?ng các bình ph??ng c?a hai c?nh góc vuông. Trong m?t tam giác vuông, bình ph??ng c?a c?nh huy?n b?ng t?ng các bình ph??ng c?a hai c?nh góc vuông.

H?n ai trong chúng ta c?ng bi?t ??n ??nh lý Pitago (còn g?i là ??nh lý Pythagoras theo ti?ng Anh) trong toán h?c. ?ây th?c ch?t là m?t liên h? trong hình h?c ph?ng gi?a ba c?nh tam giác c?a m?t tam giác vuông.

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Top