bullet-icon-img News

Stationery Anh Phuoc honored with the title of the Top 10 brands in 2016 led Vietnam

19/01/2017

V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c
Vào sáng ngày 08/01/2017, Công ty TNHH TM DV Anh Ph??c (V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c) ???c vinh danh “Top 10 th??ng hi?u d?n ??u Vi?t Nam n?m 2016” do C?c S? H?u Trí Tu? - B? Khoa h?c & Công ngh? và Liên Hi?p Khoa H?c Phát Tri?n Doanh Nghi?p Vi?t Nam ph?i h?p t? ch?c, di?n ra t?i Nhà hát B?n Thành, Qu?n 1, TP. HCM
Vào sáng ngày 08/01/2017, Công ty TNHH TM DV Anh Ph??c (V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c) ???c vinh danh “Top 10 th??ng hi?u d?n ??u Vi?t Nam n?m 2016” do C?c S? H?u Trí Tu? - B? Khoa h?c & Công ngh? và Liên Hi?p Khoa H?c Phát Tri?n Doanh Nghi?p Vi?t Nam ph?i h?p t? ch?c, di?n ra t?iNhà hát B?n Thành, Qu?n 1, TP. HCM. Ch??ng trình ???c truy?n hình tr?c ti?p trên kênh HTV1 - ?ài truy?n hình TP. HCM lúc 9h30 phút cùng ngày. Ch??ng trình ?ánh giá và truy?n thông: “Th??ng Hi?u D?n ??u Vi?t Nam L?n III - 2016” ???c t? ch?c th?c hi?n nh?m vinh danh và ghi nh?n s? sáng t?o, không ng?ng nâng t?m ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v? uy tín ?ã ???c ng??i tiêu dùng tín nhi?m trong su?t th?i gian qua. ??ng th?i kh?ng ??nh v? th? th??ng hi?u Vi?t s?n sàng h?i nh?p th? tr??ng châu Á và th? tr??ng qu?c t?. Bà Lê Th? Vân Anh – Ch? t?ch H?i ??ng thành viên công ty Anh Ph??c vui m?ng cho bi?t: “Hôm nay V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c r?t vinh d? ???c vào Top 10 th??ng hi?u d?n ??u Vi?t Nam. Gi?i th??ng này m?t l?n n?a kh?ng ??nh uy tín, ch?t l??ng c?a Anh Ph??c ??ng th?i nh? m?t món quà ý ngh?a mà chúng tôi g?i t?ng cho các ??i tác, khách hàng cùng toàn th? cán b? công nhân viên. ?ây là m?t ??ng l?c l?n ?? chúng tôi không ng?ng c? g?ng, n? l?c c?i ti?n ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v?, v?i mong mu?n cung ?ng cho khách hàng các gói gi?i pháp v?n phòng t?t nh?t”.  

Bà Lê Th? Vân Anh - Ch? t?ch H?i ??ng thành viên công ty Anh Ph??c nh?n Cup và b?ng khen “Top 10 th??ng hi?u d?n ??u Vi?t Nam”

  Ra ??i vào nh?ng n?m 90, Công ty V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c ?ã và ?ang kh?ng ??nh v? th? hàng ??u trong s? nh?ng Nhà phân ph?i s? và l? có uy tín các gói gi?i pháp v? s?n ph?m – d?ch v? v?n phòng chuyên nghi?p, ???c tín nhi?m b?i ?ông ??o các doanh nghi?p, t?p ?oàn trong và ngoài n??c. V?i h?n 10,000 s?n ph?m và d?ch v?, Anh Ph??c có kh? n?ng ?áp ?ng m?i nhu c?u v??t trên s? mong ??i c?a Quý doanh nghi?p. Bên c?nh ?ó, Công ty V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c còn là m?t trong nh?ng công ty ??ng ??u v? ch?t l??ng d?ch v? và ch?m sóc khách hàng. Trên 20 n?m kinh nghi?m, V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c cam k?t s? là ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y luôn mang ??n s? hài lòng và an tâm cao nh?t cho Quý doanh nghi?p.

  

 Gi?i th??ng Top 10 th??ng hi?u d?n ??u Vi?t Nam 2016 

  Có th? nói, ch?ng nh?n Top 10 th??ng hi?u d?n ??u Vi?t Nam 2016 m?t l?n n?a ?ã minh ch?ng x?ng ?áng cho nh?ng c? g?ng c?a Công ty V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c và kh?ng ??nh ch?c ch?n h?n n?a v? v? th? và s? uy tín c?a Anh Ph??c - Th??ng hi?u v? các gói gi?i pháp d?ch v? v?n phòng chuyên nghi?p.
 
Top