bullet-icon-img News

Large companies use stationery How?

19/01/2017

V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c
V?n Phòng ph?m 2015 - Các món ?? dùng v?n phòng ph?m th?t s? c?n thi?t cho m?i v?n phòng, công ty nh?: gi?y in, các lo?i bút, folder tài li?u, s? tay, máy fax, k? ??ng h? s?,… m?i lo?i gi? vai trò quan tr?ng và h?u d?ng giúp các nhân viên có th? làm vi?c hi?u qu? h?n.

Gi?i thi?u m?t s? v?t d?ng th?t s? r?t c?n thi?t cho m?i v?n phòng, công ty l?n hay nh?:

– Các lo?i gi?y luôn có m?t trong m?i v?n phòng nh? gi?y copy A4 ?? in, photo các tài li?u, h?p ??ng, n?i quy,… Hay các lo?i gi?y note (ghi chú) giúp nhân viên ghi nh? nh?ng vi?c c?n ph?i làm trong ngày, các ý t??ng m?i, k? ho?mowistrong công vi?c. Và còn m?t s? lo?i gi?y t?, hóa ??n, ch?ng t?, tem s?n ph?m,…

– Các lo?i s? ph? bi?n là s? sách k? toán mà b?t k? công ty nào c?ng có. Bao g?m phi?u chi, phi?u thu, phi?u xu?t kho, các lo?i hóa ??n, s? l??ng. Hay các lo?i s? v?n phòng dành cho nhân viên dùng ?? ghi chép, ?ây là lo?i s? tay lo?i nh?, g?n.

– Các lo?i Folder ??ng tài li?u giúp qu?n lý h? s?, tài li?u m?t cách chuyên nghi?p và hi?u qu? h?n. Và còn là k?p tài li?u h?u ích cho nhân viên trong quá trình làm vi?c ho?c s? d?ng trong bu?i ký h?p ??ng g?p g? khách hàng.

– Các lo?i bút r?t h?u ích và c?n thi?t ? n?i làm vi?c. Ngoài s? thông d?ng c?a bút bi còn trong v?n phòng thì còn m?t s? khác nh?: bút chì, bút xóa, bút d?, bút laser cho bu?i h?p thuy?t trình.

Các lo?i ?? dùng v?n phòng ph?m cho công ty

– Các lo?i máy v?n phòng ph? bi?n nh? máy tính, máy ch?m công, máy fax,… c?ng th??ng ???c th?y t?i các công s?. M?t s? cty kinh doanh, buôn bán th??ng s? d?ng thêm máy ?óng sách hay máy ?i?m ti?n.

– M?t s? v?t d?ng khác c?ng c?n thi?t nh? k? ??ng h? s?, name card, th??c k?, b?m ghim, keo, h? dán,… c?ng có m?t t?i các v?n phòng.

 
Top