bullet-icon-img News

How to help users distinguish real and fake ink CANON

19/01/2017

Cách giúp ng??i dùng phân bi?t m?c in CANON th?t và gi?

t?p h?c sinh - ???c thi?t k? ?? tr? thành gi?i pháp in ?n cho t?tr c? nhu c?u in ?n c?a cá nhân và doanh nghi?p, các máy in c?a Canon luôn là s? l?a ch?n t?t nh? kh? n?ng t?o ra nh?ng b?n in ch?t l??ng v?i chi phí v?n hành h?p lý. Tuy nhiên, bên c?nh các s?n ph?m chính hãng, v?n có s? xu?t hi?n c?a các lo?i s?n ph?m, linh ki?n thay th? hàng gi? nh?m tr?c l?i t? lòng tin c?a ng??i tiêu dùng. Trong ?ó, h?p m?c in chính là b? ph?n b? làm gi? ph? bi?n nh?t.

Chia s? v? tình tr?ng h?p m?c b? làm gi? trên th? tr??ng, anh Tr?n Hi?u – chuyên viên s?n ph?m c?a công ty TNHH Canon Marketing Vi?t Nam cho bi?t: “L?a ch?n h?p m?c thay th? cho máy in là m?t trong nh?ng y?u t? hàng ??u quy?t ??nh ch?t l??ng b?n in và tu?i th? c?a thi?t b?. ??c bi?t, các thành ph?n c?a m?c in chính hãng ??u ?ã ???c thông qua các b??c ki?m tra ch?t l??ng nghiêm ng?t nh?m an toàn cho ng??i s? d?ng. Vi?c s? d?ng h?p m?c gi? không ch? làm gi?m sút ch?t l??ng b?n in, cho n?ng su?t in th?p, gây h? h?ng các thi?t b?, phát sinh nhi?u chi phí s?a ch?a, b?o trì mà còn là m?i nguy h?i ti?m ?n cho s?c kh?e c?a ng??i dùng.”

Nh?m giúp khách hàng h?n ch? t?i ?a vi?c ch?n nh?m hàng gi?, chuyên viên s?n ph?m c?a Canon ?ã cung c?p 5 ?i?m khác bi?t chính, c?ng là nh?ng “m?o” ?? phân bi?t h?p m?c Canon chính hãng và các lo?i hàng kém ch?t l??ng nh? sau:

1. Bao bì và tem ch?ng hàng gi?:

Hàng chính hãng: V? h?p ???c dán tem nh?p kh?u c?a Công ty TNHH Canon Marketing Vi?t Nam và ph?n d??i h?p có in hình ?nh ??c tr?ng cho công ngh? túi khí (AIRSHELL). T?t c? hình ?nh, ch? vi?t ??u ???c in rõ ràng, s?c nét. Tem ch?ng hàng gi? s? d?ng trên v? h?p s?n ph?m th?t là lo?i tem b?y màu có th? ph?n chi?u ??i màu theo t?ng góc nhìn khác nhau và khi thay ??i góc nhìn, tem s? hi?n lên logo Canon (???c in chìm) cùng các ???ng vân d?ng hình Sin.

Hàng gi?: Hình ?nh và ch? in trên v? h?p m? nh?t ho?c quá ??m, thi?u s?c nét. M?t s? còn có l?i chính t? trên v? h?p. Tem trên v? h?p gi? không hi?n lên logo Canon và các ???ng vân khi thay ??i góc nhìn.

2. Túi khí b?o v?

Túi khí b?o v? h?p m?c Canon chính hãng là lo?i túi s?n xu?t theo công ngh? tiên ti?n và ch?a th? gia công t?i Vi?t Nam. V?i hàng chính hãng, túi khí này s? xì h?t h?i sau khi h?p m?c ???c l?y ra; còn túi khí gi? là lo?i túi có n?p m?, túi v?n còn nguyên sau khi l?y h?p m?c.

Hàng chính hãng: T?m niêm phong trên h?p m?c chính hãng m?t khi ?ã rút ra thì không th? ??t l?i vào v? trí c?. ??ng th?i, logo trên t?m niêm phong và tem dán trên h?p m?c chính hãng luôn ???c in s?c nét. Bên c?nh ?ó, trên h?p m?c còn có s? LOT cùng logo Canon c?ng ???c d?p n?i r?t rõ ràng.

Hàng gi?: T?m niêm phong làm b?ng nilon và không có logo ho?c logo in không s?c s?o; ??ng th?i, không có logo và s? LOT d?p n?i trên h?p m?c. M?t s? s?n ph?m kém ch?t l??ng còn có tem dán ng??c so v?i hàng chính hãng.

4. Tài li?u ?ính kèm s?n ph?m

?? phân bi?t v?i tài li?u ?ính kèm c?a s?n ph?m hàng gi?, tài li?u ?ính kèm h?p m?c Canon chính hãng luôn ???c dán niêm phong màu vàng v?i ch? Open ? m?t ??u tiên.

5. Chênh l?ch giá c?

N?u nh? s?n ph?m chính hãng t? Canon có m?c giá bán l? ?? xu?t khá ??ng nh?t ? các ??i lý và nhà phân ph?i chính th?c thì các lo?i hàng gi? l?i có giá th?p h?n nhi?u so v?i m?c ?? xu?t này. Vì v?y, giá c? quá th?p so v?i m?t b?ng giá niêm y?t c?ng chính là m?t trong nh?ng y?u t? giúp nh?n di?n hàng gi? kém ch?t l??ng.

Tuy nhiên, tr??c s? xu?t hi?n ngày càng nhi?u và tinh vi c?a các lo?i m?c in kém ch?t l??ng, bi?n pháp h?u hi?u nh?t ?? ng??i tiêu dùng có th? b?o v? l?i ích khi ch?n mua và s? d?ng thi?t b? in ?n, m?c in t? Canon chính là l?a ch?n s?n ph?m t? nhà phân ph?i chính th?c Lê B?o Minh ho?c h? th?ng các ??i lý c?a Lê B?o Minh t?i Vi?t Nam. Bên c?nh ?ó, Canon và Lê B?o Minh c?ng s? ??ng hành cùng ng??i tiêu dùng Vi?t ??y lùi các lo?i hàng kém ch?t l??ng thông qua ???ng dây nóng giúp ki?m tra thông tin và t? v?n phân bi?t hàng gi?: 1900558809.

 
Top