bullet-icon-img News

How dikes can learn quickly and remember for a long

19/01/2017

Làm th? nào ?ê có th? h?c th?t nhanh và nh? th?t lâu

T?p h?c sinh - H?c tr??c quên sau ho?c h?c hoài không vào m?t ch? nào… là v??ng m?c không ít các b?n ?ã t?ng g?p. Bí quy?t h?c nhanh nh? lâu c?a tác gi? Johnathan Hancock, m?t chuyên gia trong l?nh v?c ghi nh?, ??ng th?i còn là m?t nhà giáo là m?t cu?n sách c?n thi?t giúp b?n h?c th?t nahnh và nh? th?t lâu.

Rèn luy?n trí nh? ??ng ngh?a v?i vi?c t? ch?c l?i cách th?c t? duy, phát tri?n s? sáng t?o, mài d?a các k? n?ng h?c t?p - ??ng th?i nâng cao d?n nh?ng chu?n m?c cu?c s?ng và nh?ng ??nh cao b?n có th? chinh ph?c. Vì th?, luy?n trí não không ch? ??n thu?n là cách ?? h?c t?t h?n mà còn là b??c kh?i ??u cho m?t cu?c ??i m?i. B?n s? b?t ??u thay ??i ngo?n m?c suy ngh? và c?m nh?n v? t?t c? m?i th? xung quanh mình.
- Tôi mu?n b?n quên ngay ?i quan ni?m r?ng b?n có m?t trí nh? “t?t” hay “t?”. B?t k? ai c?ng có th? rèn luy?n ?? b? não ghi nh? m?i ?i?u h? c?n nh? . Nh?ng ph??ng pháp này không h? m?i, chúng vô cùng ??n gi?n, ?ã ???c v?n d?ng hàng th? k? qua và v?n còn h?u d?ng cho th?i ??i ngày nay. V?n ?? ch? còn là b?n c?n n?m rõ vai trò c?a trí nh? và v?n d?ng các nguyên t?c s? d?ng trí não vào quá trình h?c t?p c?a b?n nh? th? nào.
- Rèn luy?n trí nh? không ch? gói g?n trong vi?c h?c thu?c lòng bài v? ?? chu?n b? cho k? thi (m?c dù trong quy?n sách này b?n s? tìm th?y chính xác các gi?i pháp cho ?i?u này, th?m chí các bí kíp b?n c?n ngay lúc này cho bài ki?m tra g?n k?). ?? th?c s? thành công, trong h?c hành l?n cu?c s?ng, b?n c?n bi?t cách t?n d?ng h?t công su?t “b? nh?” c?a mình.

Cách ?? t?n d?ng t?i ?a công su?t b? nh?:

- B?n bi?t dùng nh?ng ký ?c trong quá kh? và hình dung m?t t??ng lai t??i sáng ?? ki?n t?o cho mình m?t l?i t? duy thành công ngay t? bây gi?.
- B?n có cách ti?p c?n và t?ng h?p thông tin nhanh chóng và hi?u qu? t? các ngu?n khác nhau nh? sách v?, Internet, bài gi?ng trên l?p hay t? b?t k? ai b?n có th? h?c h?i trên ???ng ??i.
- B?n có th? t? ch?c cách mình t? duy t? ?ó qu?n lý t?t th?i gian, các ngu?n l?c, nhóm h?c t?p… và b??c lên m?t n?c thang m?i trong vi?c h?c t?p, ??ng th?i phát huy ???c s? sáng t?o c?a mình b?ng suy ngh?.
- B?n bi?t ?ích xác nh?ng gì mình c?n làm ?? chu?n b? cho các bài ki?m tra và k? thi, t? th? ch?t, ??u óc ??n tâm lý ?? s?n sàng b??c vào phòng thi trong tr?ng thái t?t nh?t. Và ??n khi làm bài, b?n s? tìm ra ngay ?áp án t? nh?ng gì mình ?ã h?c d? dàng nh? tr? bàn tay mà không g?p khó kh?n nào.
- B?n có th? làm ???c t?t c? nh?ng ?i?u trên b?ng cách hi?u rõ cách th?c ho?t ??ng c?a trí nh?, t? ?ó thay ??i thói quen h?c t?p cho phù h?p - b?t k? khóa h?c nào b?n ?ang theo l?n trình ??, n?ng khi?u c?a b?n. Khám phá cách khai thác t?i ?a ti?m n?ng b? não chính là cách làm ch? toàn b? quá trình h?c t?p c?a b?n và t?o d?ng kho ki?n th?c v? m?i th? b?n c?n ph?i bi?t.
 
Top