bullet-icon-img News

Cyclones gifts from Stationery Anh Phuoc

19/01/2017

V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c
H??ng ?ng ch??ng trình tháng khuy?n m?i c?a S? Công Th??ng Thành Ph? H? Chí Minh ph?i h?p v?i S? V?n Hóa – Th? Thao & Du L?ch, nhân d?p “H?i Ch? Tháng Khuy?n M?i” di?n ra t? ngày 30/8/2013 ??n h?t ngày 3/9/2013 t?i Sân V?n ??ng Phú Th? - TP.HCM, V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c s? dành t?ng cho Quý Khách Hàng hàng ngàn ph?n quà h?p d?n khi Quý khách Hàng mua s?n ph?m t?i gian hàng c?a V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c.
Theo ch??ng trình khuy?n m?i “C?n L?c Quà T?ng C?c S?c”, Quý Khách Hàng mua hàng c?a V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c t?i gian hàng s? C1-09 - khu v?n phòng ph?m, Quý Khách s? ???c l?a ch?n nhi?u s?n ph?m h?p d?n ?i kèm theo là hàng ngàn ph?n quà t??ng ?ng v?i giá tr? mua hàng ???c dành t?ng riêng cho Quý Khách vào th?i gian di?n ra h?i ch?: Hàng ngàn cu?n t?p h?c sinh cao c?p, hàng ngàn cu?n s? tay ghi chú màu s?c r?c r?, hàng tr?m máy tính c?m tay cùng v?i hàng ch?c ngàn ph?n quà h?p d?n khác ?ang ch? ?ón Quý Khách ??n nh?n. Hãy nhanh chân ??n v?i gian hàng c?a V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c ?? ch?n l?a ph?n quà mà Quý Khách yêu thích. Ngoài quà t?ng nh?n ngay khi mua s?n ph?m t?i gian hàng c?a V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c, Quý khách hàng còn ???c nh?n thêm Phi?u Quà T?ng: “T?ng ngay 10 cu?n t?p h?c sinh tr? giá lên ??n 120,000?”. V?i Phi?u quà t?ng này, Quý Khách s? ???c h??ng ?u ?ãi “C?c S?c” khi ??n mua t?p h?c sinh t?i Công ty V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c sau th?i gian di?n ra h?i ch?.

 
Top