bullet-icon-img News

Blue screen of death (BSOD) and how to fix common problems

19/01/2017

V?n Phòng Ph?m Anh Ph??c
(v?n phòng ph?m) - Màn hình xanh ch?t chóc, hay còn g?i là blue screen of death ( BSOD), có l? là n?i ?m ?nh l?n nh?t v?i anh em nào s? d?ng máy tính. Nó th?c ch?t là thông báo c?a Windows khi máy tính g?p m?t l?i r?t nghiêm tr?ng không th? t? khôi ph?c hay ti?p t?c ch?y n?a, lúc ?ó chúng ta bu?c ph?i kh?i ??ng l?i PC và nhi?u kh? n?ng là s? b? m?t d? li?u ?ang làm vi?c ch?a k?p l?u. Không nh? app b? crash, BSOD s? làm s?p c? h? th?ng và b?n ch?ng th? làm gì ???c ?? c?u vãn tình hình, và nguyên nhân thì có nhi?u th?, t? ph?n c?ng cho ??n ph?n m?m
Nguyên nhân gây ra màn hình xanh ch?t chóc

BSOD th??ng hay b? nh?t là vì máy tính c?a b?n b? m?i l?i ph?n c?ng ho?c driver ph?n c?ng. Nh?ng ph?n m?m bình th??ng ít khi nào có kh? n?ng gây ra BSOD b?i Windows có c? ch? cô l?p chúng kh?i ph?n còn l?i c?a h? ?i?u hành, app nào crash thì thôi ?óng l?i là xong. Trong khi ?ó, driver c?ng là ph?n m?m nh?ng nó l?i can thi?p r?t sâu vào ph?n nhân c?a Windows (kernel) nên n?u driver l?i thì kéo theo c? chi?c máy tính c?a chúng ta c?ng g?p v?n ??.

Trong tr??ng h?p b? l?i BSOD, tr??c khi t?t Windows s? hi?n th? m?t màn hình v?i r?t nhi?u ch? g?i là "minidump". ?ây là th? s? hi?n th? cho b?n bi?t l?i có th? x?y ra là gì, và ?ôi khi nó c?ng ??a ra g?i ý giúp b?n gi?i quy?t v?n ??.

Nh?ng không ph?i lúc nào b?n c?ng k?p ??c màn hình xanh này. Có nh?ng l?i ít nghiêm tr?ng thì BSOD s? còn hi?n th? liên t?c và b?n có th?i gian t? t? xem xem nó nói cái gì, còn v?i nh?ng l?i tr?m tr?ng h?n thì BSOD ch? xu?t hi?n ch?p nhoáng r?i máy tính s? t? kh?i ??ng l?i ngay, b?n không k?p xem xét gì c?. N?u b?ng d?ng b?n r?i m?t kh?i PC chút xíu mà máy t? restart, nhi?u kh? n?ng ?ó c?ng là BSOD, có ?i?u b?n không k?p th?y nó mà thôi.

Trong tr??ng h?p máy c?a b?n có th? ch?y lên ???c bình th??ng, b?n có th? xem l?i l?i màn hình xanh c?a mình b?ng cách dùng ph?n m?m NirSoft BlueScreen Viewer (mi?n phí).
bluescreenview2.

Cách xác ??nh mã l?i khi b? BSOD

M?i khi máy c?a b?n dính BSOD, nó s? xu?t hi?n m?t dòng mã l?i ghi b?ng CH? IN HOA. Ví d?, trong t?m ?nh ngay bên d??i, b?n có th? th?y dòng mã l?i là THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER. Nó là BSOD c?a Windows 10 và Windows 8.
BSOD_Windows_10.

Còn ? Windows 7 tr? v? tr??c s? có nhi?u thông tin h?n nh?ng v? c? b?n là b?n c?ng s? tìm th?y ???c nh?ng dòng ch? t??ng t? nh? ?ánh d?u ? hình bên d??i. Th??ng thì mã l?i s? n?m ? ngay ??u màn hình, không c?n ph?i tìm ?âu xa xôi c?.
BSOD_Windows_7.

Khi ?ã xác ??nh ???c mã l?i r?i, m?i b?n xem qua cách kh?c ph?c cho m?t s? l?i ph? bi?n. Nh?ng l?i nào không ???c li?t kê ra ?ây thì b?n ch?u khó Google ?? xem cách gi?i quy?t nhé.

Nh?ng mã l?i ph? bi?n và cách kh?c ph?c

BAD_POOL_HEADER

L?i này mình th?y r?t r?t r?t nhi?u trong su?t quãng ???ng m?y ch?c n?m xài máy tính Windows c?a mình. Nó b?t ngu?n t? vi?c m?t ti?n trình nào ?ó ?ã ?i vào b? nh? (RAM, paging...) nh?ng l?i không th? t? mình thoát ra kh?i b? nh? ?ó khi ?ã xong vi?c. ?i?u này làm h?ng ph?n header c?a b? nh?. Th??ng nh?ng nguyên nhân gây ra l?i BAD_POOL_HEADER có th? là:
 • Ph?n m?m ch?ng virus b? l?i
 • Driver ph?n c?ng b? xung ??t l?n nhau
 • Drive c?
 • RAM b? h?ng ho?c b? l?i
Cách kh?c ph?c nh? sau:

Trong tr??ng h?p b?n có xài ph?n m?m ch?ng virus, tr??c tiên hãy th? g? nó ra và s? d?ng thêm m?t th?i gian xem máy có b? l?i này hay không. Lúc tr??c mình ?ã t?ng b? v?i c? Kaspersky l?n Norton, g? ra thì h?t, cài l?i b?n m?i nh?t và update m?i nh?t là xong.

N?u b?n không xài ph?n m?m ch?ng virus mà v?n b? thì chúng ta s? ki?m tra ??n driver c?a thi?t b?. ??u tiên, b?n vào Start, gõ devmgmt.msc vào ô tìm ki?m r?i ch?y ph?n m?m này lên. Sau ?ó, b?n th? xác ??nh xem driver nào có th? gây l?i, th??ng là driver c?a các thi?t b? ngo?i vi nh? máy in, chu?t, bàn phím, ? quang (ho?c driver ? quang ?o, nh? ph?n m?m ISO Magic ch?ng h?n)... Nh?n ph?i chu?t vào chúng, ch?n "Update Driver Software" ?? c?p nh?t driver, "Disable" ?? vô hi?u hóa t?m th?i, và "Uninstall" ?? g? b? driver này hoàn toàn.

Cách check driver này c?c kì h?u hi?u n?u b?n v?a m?i cài driver nào ?ó và ngay l?p t?c máy b? BSOD. Trong tr??ng h?p này hãy g? driver ?ó ra r?i cài l?i, n?u v?n còn b? hoài thì driver ?ó không t??ng thích v?i máy tính c?a b?n và nên tìm driver khác thay th? ho?c liên h? nhà s?n xu?t ph?n c?ng ?? ???c h? tr?.

V?i laptop, b?n nên lên website chính hãng ?? download driver, h?n ch? download t? các ngu?n bên ngoài dù cùng tên ph?n c?ng vì có th? hãng c?a b?n có t?i ?u gì ?ó thêm mà chúng ta không bi?t ???c. Mình ?ã t?ng g?p nhi?u tr??ng h?p cùng ph?n c?ng nh?ng driver c?a hãng laptop thì ch?y t?t còn driver bên ngoài là b? BSOD ngay.

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

L?i này liên quan ??n b? nh? RAM và nó th??ng xu?t hi?n khi m?t ti?n trình h? th?ng ho?c driver nào ?ó c? g?ng thâm nh?p vào m?t ??a ch? trên RAM mà không ???c phép. M?t s? nguyên nhân có th? d?n ??n mã IRQL NOT LESS OR EQUAL:
 • L?i file system
 • Driver không t??ng thích
 • Cài ph?n m?m nào ?ó mà b? l?i
 • H? c?p t? Windows b?n cao h?n xu?ng Windows b?n th?p h?n, ví d? t? Win 8 xu?ng Win 7
Cách kh?c ph?c nh? sau:

??u tiên, hãy th? g? b? b?t kì ph?n c?ng ngo?i vi nào không c?n thi?t, nh? chu?t, bàn phím, máy in, máy scan... Sau ?ó, kh?i ??ng l?i máy tính ?? xem là l?i còn hay không. N?u còn thì xem ti?p bên d??i, còn không thì l?i n?m ? ph?n c?ng ho?c driver c?a nó. Trong tr??ng h?p này thì b?n xem l?i ph?n c?p nh?t driver c?a mã l?i BAD_POOL_HEADER (n?m ngay bên trên)

N?u v?n không ???c, chúng ta s? th? vô hi?u hóa cache b? nh?:
 1. Ch?y Windows lên, vào Settings > Update & Security > Recovery
 2. Trong m?c Advanced Startup, ch?n Restart Now
 3. Trong màn hình k? ti?p, ch?n Troubleshoot > Advanced Options > UEFI Firmware Settings
 4. Nh?n nút Restart ?? kh?i ??ng l?i máy tính
 5. Khi b?n ?ã vào ???c BIOS ho?c UEFI c?a máy tính, tìm m?c nào ?ó ghi là "Cache Memory", ch?n Disabled ?? vô hi?u hóa nó r?i kh?i ??ng l?i PC
Boot_UEFI.

Cài ??t các b?n update m?i nh?t cho Windows: mình bi?t là nhi?u anh em r?t ng?i update Windows nên nguy c? b? dính BSOD s? cao h?n. ?ôi khi, l?i IRQL NOT LESS OR EQUAL có th? ???c kh?c ph?c ch? b?ng vi?c cài ??t các b?n update m?i t? Microsoft ?? kh?c ph?c v?n ?? gì ?ó mà thôi. C? lên, ??ng l??i!

Clean boot: ?ây là gi?i pháp cu?i cùng n?u 2 cách trên không thành công. Clean boot s? ch?y Windows v?i ch? nh?ng ph?n m?m và ti?n trình c?n thi?t mà thôi, b?ng cách này chúng ta có th? tránh ???c tình tr?ng BSOD xu?t hi?n liên t?c do l?i c?a m?t app bên th? ba hay c?a driver. ?? ch?y clean boot:
 1. Nh?n Windows + R, trong h?p tho?i Run, gõ msconfig
 2. Chuy?n sang th? General > ch?n vào Selective Startup
 3. B? ô "Load startup items"
 4. Chuy?n sang t? Services, ch?n "Hide all Microsoft services"
 5. Trên màn hình gi? ch? còn l?i nh?ng d?ch v? c?a app và driver bên th? ba. Nh?n "Disable all" và OK ?? kh?i ??ng máy vào clean boot.
Clean_boot_Windows.

Khi b?n ?ã xác ??nh ???c ph?n m?m hay driver gây l?i, hãy g? b? nó ngay l?p t?c. Khi tình hình ?ã ?n, b?n vào l?i msconfig, chuy?n sang th? General > ch?n "Normal Startup" và kh?i ??ng máy thì m?i th? s? tr? v? l?i thi?t l?p nh? lúc bình th??ng.

DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

L?i này c?ng liên quan ??n driver và th??ng x?y ra khi b?n cài m?i m?t driver nào ?ó. Cách kh?c ph?c khá ??n gi?n:

1. Hãy th? ng?t k?t n?i các thi?t b? mà b?n v?a g?n vào, nh?t là thi?t b? ngo?i vi. N?u b?n m?i g?n thêm card m?ng, card ?? h?a hay ? quang gì ?ó cho máy tính c?a mình thì c?ng nên g? chúng ra ?? xem l?i có còn b? hay không.

2. N?u v?n còn, b?n g? driver c?a ph?n c?ng ?ó b?ng cách xem l?i ph?n h??ng d?n c?p nh?t driver c?a mã l?i BAD_POOL_HEADER. Sau ?ó, b?n có th? ki?m driver m?i h?n t? website c?a nhà s?n xu?t r?i cài vào vì nhi?u kh? n?ng driver c? ?ã l?i ho?c xung ??t v?i h? ?i?u hành.

3. B?n c?ng có th? xài ph?n m?m tên là Driver Verifier ???c cài s?n trong Windows, t? Windows XP ??n t?n Windows 10. Ph?n m?m này s? cho b?n bi?t li?u có driver nào g?p tr?c tr?c hay không, t? ?ó bi?t mà vô hi?u hóa nó cho chính xác, không ph?i mò m?m nhi?u.

Cách ch?y Driver Verifier:
 1. Vào Start > Run > gõ l?nh cmd
 2. Trong c?a s? Command Prompt, gõ vào l?nh verifier
 3. Nh?n Enter, ?ng d?ng này s? ch?y lên
 4. Ch?n "Create Standard Settings" > Next > ch?n ti?p "Automatically select all drivers installed on this computer"
 5. Nh?n Finish khi hoàn t?t
Driver_Verifier.

INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

L?i này th??ng xu?t hi?n khi có m?t virus nào ?ó xâm nh?p và làm thay ??i các boot sector trên ? HDD ho?c SSD c?a b?n. V?n ?? v? driver c?ng nh? ph?n c?ng c?ng có th? là nguyên nhân khi?n BSOD v?i mã l?i này hi?n ra.

Cách kh?c ph?c:

1. Di?t virus: cách này ??n gi?n, b?n có th? dùng b?t kì ph?n m?m di?t virus nào ?ang có s?n trong máy c?ng ???c, ho?c xài ngay Windows Defender c?ng v?n ?n ch? không v?n ?? gì. ??m b?o r?ng trình di?t virus c?a b?n ?ã ???c update m?i nh?t là ?n.

Trong tr??ng h?p b?n không th? boot vào Windows, b?n có th? dùng m?t máy tính khác t?i v? ph?n m?m Easy Recovery Essentials ? ?ây. Sau ?ó, ?ánh file image này ra thành m?t ??a CD có th? boot ???c theo h??ng d?n này. Sau ?ó b?n có th? kh?i ??ng l?i máy b?ng ??a CD này và cho ch?y quét virus.

VirusScan.

2. Ch?y l?nh chkdsk

L?nh này s? ki?m tra tính toàn v?n c?a d? li?u trên ? ??a và s?a l?i n?u có. Cách ??n gi?n nh?t ?? chksdk t? ch?y lên ?ó là b?n t?t ??t ng?t máy tính c?a mình b?ng cách nh?n gi? vào nút ngu?n. Th?c hi?n c? hai l?n là chksdk s? b?t ??u xu?t hi?n khi b?n boot l?i PC, và n?u nó phát hi?n l?i gì thì s? t? s?a luôn cho b?n.

NTFS_FILE_SYSTEM

L?i này c?ng liên quan ??n ? c?ng ho?c SSD, có ?i?u nó liên quan nhi?u h?n ??n c?u trúc t?p tin, th? m?c c?a h? th?ng. C? th?, file Ntfs.sys dùng ?? ??c và ghi d? li?u lên phân vùng NTFS c?a Windows có th? b? l?i gì ?ó. ?ôi khi b?n ch? c?n kh?i ??ng l?i máy là h?t thôi, không còn b? l?i n?a. Nh?ng c?ng có th? là do ? ??a c?a b?n ?ã b? phân m?nh quá n?ng ho?c do xung ??t c?a ph?n m?m ch?ng virus.

Trong tr??ng h?p này, b?n có th? xài công c? Easy Recovery Essentials ? ?ây nh? ?ã ?? c?p ? h??ng d?n kh?c ph?c l?i INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Khi b?n xài ph?n m?m này ?? boot máy thì s? có tùy ch?n "Automated Repair", nó s? khi?n ph?n m?m t? ??ng scan l?i và s?a cho b?n. ??ng quên ch?n ?úng tên ? ??a ch?a Windows ?? tránh m?t th?i gian quét không c?n thi?t nhé.

Easy_Recovery_Tools.

THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER

V?n ?? này th??ng xu?t hi?n do m?t l?i driver, th??ng g?p nh?t là driver c?a card ?? h?a hay ph?n c?ng nào ?ó liên quan ??n video / ?? h?a.

Cách kh?c ph?c nh? sau:

1. Cài l?i driver ho?c update driver m?i cho card ?? h?a c?a b?n

2. T?t t?ng t?c ph?n c?ng b?ng chip ?? h?a: l?u ý là cách này xài t?m thôi, còn v? lâu dài thì không lý do mà chúng ta l?i t?t ?i m?t tính n?ng r?t tuy?t v?i nh? th? này. Th?c hi?n nh? sau: vào Start > gõ ch? "Display" vào ô tìm ki?m. Vào Change Display Settings > Advanced Settings > Troubleshoot > Change Settings. ? ?ây, b?n g?t thanh "Hardware acceleration" v? tr?ng thái t?t (none). Sau ?ó kh?i ??ng l?i máy tính c?a b?n.

3. Thay card ?? h?a: ?ây là gi?i pháp cu?i cùng khi mà t?t c? m?i cách ?ã không thành công. N?u card b? h?, b?n có th? mang ?i b?o hành ho?c mua card m?i tùy tình hu?ng c?a b?n là gì.
 
Top